دلنوشته _ محیط زیست _ ابوالقاسم کریمی

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا دنیایی سبز و  سرشار از صلح را به آیندگان بسپاریم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا زندگی یی  پر نشاط و شادی را تجربه کنیم

بیاییم محیط زیست را دوست داشت باشیم

تا اقتصادی پایدار و با کمترین وابستگی را به وجود آوریم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا از آلودگی و بیماری خود را حفظ کنیم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا از خشکسالی و گرمایش جهانی جلوگیری کنیم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا خیر و برکت را در زندگی خود مشاهده کنیم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا سرزمینی پر از عشق را پاسداری کنیم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا از منابع طبیعی و تنوع زیستی ، بتوانیم ، استفاده کنیم

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا سایر موجودات بتوانند در کنار ما زندگی کنند

بیاییم محیط زیست را دوست داشته باشیم

تا شکر گزاری خود، به خداوند مهربان را نشان داده باشیم

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا_وحشی بافقی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید