متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/7

ابزار نظامي، ابزار خشونت است.
فرزانه از خشونت پرهيز مي كند.
ابزار نظامي ابزار ترس است؛
فرزانه هرگز آن را بكار نمي برد؛
مگر در زمان اضطراري
و در صورت اجبار با كمال بي ميلي
آن را به كار مي گيرد.
صلح و دوستي والاترين ارزش است.
اگر در صلح و دوستي خللي پيدا شود
او چگونه مي تواند خوشنود باقي بماند؟
دشمنان او ديوها نيستند،
بلكه انسان هايي هستند همانند او.
او در آرزوي نابود شدن آن ها نيست
و هنگام پيروزي جشن نمي گيرد.
او چگونه مي تواند هنگام پيروزي
و كشتن انسان ها به جشن و شادي بپردازد؟
با شجاعت به ميدان نبرد وارد شويد؛
شجاعتي همراه با غم و شفقت؛
گويي در مراسم تشييع جنازه شركت مي كند.

Weapons are the tools of violence
all decent men detest them

Weapons are the tools of fear
a decent man will avoid them
except in the direst necessity
and, if compelled, will use them
only with the utmost restraint
Peace is his highest value
If the peace has been shattered
how can he be content
His enemies are not demons
but human beings like himself
He doesn’t wish them personal harm
Nor does he rejoice in victory
How could he rejoice in victory
and delight in the slaughter of men

He enters a battle gravely
with sorrow and with great compassion
as if he were attending a funeral

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید