متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/6

سنگين ريشه سبك است.
ثبات منبع حركت است.

فرزانه هر روز در سفر است
بدون اينكه خانه اش را ترك كند.
هر چه قدر مناظر مقابلش با شكوه باشند
به آرامش او خدشه اي وارد نمي سازد.
اگر در وجودتان تزلزلي ايجاد شود،
ارتباط با ريشه ي خود را از دست مي دهيد.
اگر اجازه دهيد ناآرامي به وجودتان رخنه كند،
ارتباط با اصل خود را از دست مي دهيد.

The heavy is the root of the light
The unmoved is the source of all movement

Thus the Master travels all day
without leaving home
However splendid the views
she stays serenely in herself

Why should the lord of the country
flit about like a fool
If you let yourself be blown to and fro
you lose touch with your root
If you let restlessness move you
you lose touch with who you are

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار زیبا از شیخ بهایی

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید