متن کامل کتاب تائو ت چینگ _ بخش/5

قبل از تولد جهان
چيزي بي شكل و كامل وجود داشت.
آن آرام است؛ خالي،
تنها، تغيير ناپذير،
بي نهايت، حاضرِ ابدي؛
مادرِ جهان است.
چون نام بهتري برايش نمي يابم،
آن را تائو مي نامم.
در هر چيز جاري است؛
بيرون و درون
و به منبع اصلي باز مي گردد.

تائو پهناور است.
جهان پهناور است.
زمين پهناور است.
انسان پهناور است.
اين چهار قدرت بزرگ هستي است.
انسان از زمين پيروي مي كند.
زمين از جهان پيروي مي كند.
جهان از تائو پيروي مي كند.
تائو از خود پيروي مي كند.

There was something formless and perfect
before the universe was born
It is serene. Empty
Solitary. Unchanging
Infinite. Eternally present
It is the mother of the universe
For lack of a better name
I call it the Tao

It flows through all things
inside and outside, and returns
to the origin of all things

The Tao is great
The universe is great
Earth is great
Man is great
These are the four great powers

Man follows the earth
Earth follows the universe
The universe follows the Tao
The Tao follows only itsel

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:داستان کوتاه آموزنده_بهترین داستان های خواندنی/21

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید