اشعار ابوالقاسم کریمی

شبیه کشتی از هم گسسته
قطار زندگی درهم شکسته

غروب زخمی شهر کویری
به دوش خسته ی جنگل نشسته

_

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  نمونه اشعار محمد قهرمان

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید