دلنوشته:ابوالقاسم کریمی

اگر غم نبود شادی لذتی نداشت
اگر مرگ نبود زندگی معنایی نداشت
اگر جنگ نبود صلح اهمیتی نداشت
از هرج و مرج نبود امنیت دیده نمیشد
اگر دزد نبود بسیاری پلیس نمیشدن
اگر گناه نبود توبه حقیقت نداشت
اگر خدا نبود هیچکس به کفر فکر نمیکرد
اگر دین نبود بی دینی به وجود نمی آمد
اگر شک نبود ایمان به توفیق نمی رسید
اگر فقر نبود ثروت نعمت محسوب نمیشد
اگر غریزه نبود عشق هیجان نداشت
اگر زن نبود شعر اختراع نمیشد
اگر شعر نبود عشق توصیف نمیشد
اگر مرد نبود زن تنها می ماند
اگر خرد نبود عرفان در عدم فراموش میشد
اگر معلول نبود علت ارزشی نداشت
اگر عاقل نبود انسان منقرض میشد
اگر دروغ نبود صداقت اتفاق نمی افتاد
اگر بیماری نبود پزشک ها شغل دیگری داشتند
اگر من نبودم ، شاید این متن ، نوشته نمیشد

ابوالقاسم کریمی

شاید دوست داشته باشید:  گردآوری:نمونه اشعار زیبا از نیما یوشیج

ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی : شاعر _ نویسنده _ فعال محیط زیست _ متولد 1365 _ ساکن _ استان تهران _ شهرستان ورامین

دیدگاهتان را بنویسید