شعرگان
شعرگان : وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی _ اینجا جایی برای ذخیره سازی ، گردآوری و انتشار  ، آثار ، اشعار ، نوشته ها و علاقه مندی های من است _ امیدوارم از مطالعه مطالب وبسایت لذت ببرید _ کپی تنها با ذکر منبع مجاز است
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ای هشت خلد را به یکی نان فروخته!وز بهر راحت تن خود جان فروخته!نزد تو خاکسار چو دین را نبوده آبتو دوزخی، بهشت به یک نان فروختهنان تو آتش است…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

به سوی حضرت رسول‌اللهمی‌ورم با دل شفاعت خواهنخورم غم از آتش، ار برسدآب چشمم به خاک آن درگاههیچ خیری ندیدم اندر خودشکر کز شر خود شدم آگاهگشت در معصیت سیاه…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

بسی نماند ز اشعار عاشقانهٔ توکه شاه بیت سخنها شود فسانهٔ توبه بزم عشق ترشح کند چو آب حیوةزلال ذوق ز اشعار عاشقانهٔ توبه مجلسی که کسان ساز عشق بنوازندهزار…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

چو بگذشت از غم دنیا به غفلت روزگار تودر آن غفلت به بی‌کاری بشب شد روز کار توچو عمر تو بنزد تست بی‌قیمت، نمی‌دانیکه هر ساعت شب قدرست اندر روزگار…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ای تو را در کار دنیا بوده دست افزار دینوی تو از دین گشته بیزار و ز تو بیزار دینای به دستار و به جبه گشته اندر دین امامترک دنیا…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

زهی از نور روی تو چراغ آسمان روشنتو روشن کرده‌ای او را و او کرده جهان روشناگر نه مقتبس بودی به روز از شمع رخسارتنبودی در شب تیره چراغ آسمان…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

در شب زلف تو قمر دیدنخوش بود خاصه هر سحر دیدنتا به کی همچو سایهٔ خانهآفتاب از شکاف در دیدنپرده بردار از آن رخ پر نورکه ملولم ز ماه و…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

نمی‌دانم که چون باشد به معدن زر فرستادنبه دریا قطره آوردن به کان گوهر فرستادنشبی بی‌فکر، این قطعه بگفتم در ثنای توولیکن روزها کردم تامل در فرستادنمرا از غایت شوقت…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

دلا گر دولتی داری طلب کن جای درویشانکه نور دوستی پیداست در سیمای درویشانبرون شو از مکان و کون تا زیشان نشان یابیچو در کون و مکان باشی نیابی جای…

0 دیدگاه
Read more about the article گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

گردآوری:نمونه اشعار سیف فرغانی

ایا نگار صدف سینهٔ گهر دندانعقیق را زده لعل تو سنگ بر دنداننهفته‌دار رخ خویش را ز هر دیدهنگاه‌دار لب خویش را ز هر دندانز سعی و بخت نه دور…

0 دیدگاه