Read more about the article نمونه اشعار محمد قهرمان
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار محمد قهرمان

موجم برد به هرسو  با دست و پای بسته بازیچه ی محیطم  چون کشتی شکسته در انتظار باران  در خشکسال ماندم لرزان چو خوشه ی سبز  بر دانه های بسته از فیض…

0 دیدگاه