شعرگان
شعرگان : وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی _ اینجا جایی برای ذخیره سازی ، گردآوری و انتشار  ، آثار ، اشعار ، نوشته ها و علاقه مندی های من است _ امیدوارم از مطالعه مطالب وبسایت لذت ببرید _ کپی تنها با ذکر منبع مجاز است
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

طایری از تشنگی بیتاب بوددر تن او دم مثال موج دودریزه ی الماس در گلزار دیدتشنگی نظاره ی آب آفریداز فریب ریزه ی خورشید تابمرغ نادان سنگ را پنداشت آبمایه…

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

سید هجویر مخدوم امممرقد او پیر سنجر را حرمبند های کوهسار آسان گسیختدر زمین هند تخم سجده ریختعهد فاروق از جمالش تازه شدحق ز حرف او بلند آوازه شدپاسبان عزت…

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

مسلم اول شه مردان علیعشق را سرمایه ی ایمان علیاز ولای دودمانش زنده امدر جهان مثل گهر تابنده امنرگسم وارفته ی نظاره امدر خیابانش چو بو آواره امزمزم ار جوشد…

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

راهب دیرینه افلاطون حکیماز گروه گوسفندان قدیمرخش او در ظلمت معقول گمدر کهستان وجود افکنده سمآنچنان افسون نامحسوس خورداعتبار از دست و چشم و گوش بردگفت سر زندگی در مردن…

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

آن شنیدستی که در عهد قدیمگوسفندان در علف زاری مقیماز وفور کاه نسل افزا بدندفارغ از اندیشه ی اعدا بدندآخر از ناسازی تقدیر میشگشت از تیر بلائی سینه ریششیر ها…

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

ای فراهم کرده از شیران خراجگشته ئی روبه مزاج از احتیاجخستگی های تو از ناداری استاصل درد تو همین بیماری استمی رباید رفعت از فکر بلندمی کشد شمع خیال ارجمنداز…

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه اشعار اقبال لاهوری
جایی برای انتشار آثار و اشعار ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار اقبال لاهوری

نقطهٔ نوری که نام او خودی استزیر خاک ما شرار زندگی استاز محبت می شود پاینده ترزنده تر سوزنده تر تابنده تراز محبت اشتعال جوهرشارتقای ممکنات مضمرشفطرت او آتش اندوزد…

0 دیدگاه